dimanche 9 avril 2017

Voyage à Montpellier

Voyage à Montpellier 2 et 3 mars 2017

Le voyage a commencé a 6,15h du matin du jeudi 2 mars. Nous sommes arrivés vers midi, on s'est installés à l'hôtel et après on est allés déjeuner. 
 Afin de découvrir la ville de manière ludique, les étudiants ont fait à l'après-midi un petit jeu de piste des principaux quartiers de la ville (le quartier Polygone/Antigone, le quartier du Jardin de Peyrou et le quartier Saint-Roch). Le soir on est allés dîner tous ensemble au restaurant Pirates Paradise qui se trouve au centre commercial Odysseum. On s'est bien amusés à cette soirée dans un cadre atypique.

Vendredi 3 mars, nous avons profité pour visiter le collège François Rabelais de Montpellier. On a visité l'établissement et on a fait la connaissance des étudiants.

On attend l'année prochaine pour faire un autre voyage en France!


vendredi 7 avril 2017

Criteris d'avaluació 2n BATX


PRESENTACIÓ D’INICI DE CURS 2016 – 2017MATÈRIA: Llengua Francesa

CURS: 2n de Batxillerat

GRUP: Matèria de modalitat (Humanitats o Ciències Socials)


PROFESSOR: Marta CompteCRITERIS I/O PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ


L’avaluació es computa segons els següents criteris acordats pel departament:

Exàmens + Exàmens relacionats amb les lectures obligatòries + Exàmens relacionats amb continguts literaris : 40%
Els exàmens contenen els següents apartats:
·         Gramàtica (Grammaire)
·         Vocabulari (Vocabulaire)
·         Expressió Escrita (Expression Écrite)
·         Comprensió Oral (Compréhension Orale)

Exàmens de Comprensió Escrita (CE) + Expressió Escrita (EE): 25%
Tasques fetes a classe i /o a casa i que permeten avaluar les habilitats de comprensió i expressió escrita.

Exàmens de Comprensió Oral (CO) + Expressió Oral (EO): 25%
Tasques fetes a classe i /o a casa i que permeten avaluar les habilitats de comprensió i expressió oral.
Actitud a classe + deures : 10%
Participació en les activitats de classe, assistència, puntualitat, l’hàbit de feina, la utilització de la llengua francesa a l’aula i el respecte per la matèria i pel professorat. Exercicis de classe i deures recollits.

Es farà un examen després de cada unitat.
Hi haurà dos exàmens trimestrals per avaluar l’expressió oral (individual i en interacció).

AVALUACIÓ INICIAL
Es realitza a principi de curs per:
● Conèixer el nivell inicial dels alumnes.
● Detectar els alumnes que presenten més dificultats i els que tenen un nivell més avançat.
Per dur a terme l’avaluació inicial es farà un examen escrit (Évaluation Diagnostique).

AVALUACIÓ FINAL
La nota global de l’àrea s’obtindrà fent el promig de la nota dels tres trimestres.
Els alumnes que hagin suspès la matèria la podran aprovar mitjançant un examen al juny.


CRITERIS I/O PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ SETEMBRE


Al mes de juny, els alumnes que no hagin superat l’assignatura hauran de presentar-se a una prova extraordinària, segons la normativa vigent, amb l’objectiu de comprovar que hagin assolit els objectius mínims de l’àrea.


Santa Coloma de Gramenet, 12 de setembre de 2016.

Criteris d'avaluació 1r BATXPRESENTACIÓ D’INICI DE CURS 2016 – 2017
MATÈRIA: Llengua Francesa

CURS: 1r de Batxillerat

GRUP: Matèria de modalitat (Humanitats o Ciències Socials)


PROFESSOR: Marta CompteCRITERIS I/O PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

L’avaluació es computa segons els següents criteris acordats pel departament:

Exàmens + Exàmens relacionats amb lectures obligatòries + Exàmens relacionats amb continguts literaris : 40%
Els exàmens contenen els següents apartats:
·         Gramàtica (Grammaire)
·         Vocabulari (Vocabulaire)
·         Expressió Escrita (Expression Écrite)
·         Comprensió Oral (Compréhension Orale)

Exàmens de Comprensió Escrita (CE) + Expressió Escrita (EE): 25%
Tasques fetes a classe i /o a casa i que permeten avaluar les habilitats de comprensió i expressió escrita.

Exàmens de Comprensió Oral (CO) + Expressió Oral (EO): 25%
Tasques fetes a classe i /o a casa i que permeten avaluar les habilitats de comprensió i expressió oral.
Actitud a classe + deures : 10%
Participació en les activitats de classe, assistència, puntualitat, l’hàbit de feina, la utilització de la llengua francesa a l’aula i el respecte per la matèria i pel professorat. Exercicis de classe i deures recollits.

Es farà un examen després de cada unitat.
Hi haurà dos exàmens trimestrals per avaluar l’expressió oral (individual i en interacció).
Es faran exàmens de nivell A2/B1 (DELF) per avaluar les 4 competències.

AVALUACIÓ INICIAL
Es realitza a principi de curs per:
● Conèixer el nivell inicial dels alumnes.
● Detectar els alumnes que presenten més dificultats i els que tenen un nivell més avançat.
Per dur a terme l’avaluació inicial es farà un examen escrit (Évaluation Diagnostique).

AVALUACIÓ FINAL
La nota global de l’àrea s’obtindrà fent el promig de la nota dels tres trimestres.
Els alumnes que hagin suspès la matèria la podran aprovar mitjançant un examen al juny.


CRITERIS I/O PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ SETEMBRE


Al mes de setembre, els alumnes que no hagin superat l’assignatura hauran de presentar-se a una prova extraordinària, segons la normativa vigent, amb l’objectiu de comprovar que hagin assolit els objectius mínims de l’àrea. En aquesta recuperació també es tindrà en compte el dossier de recuperació que l’alumne lliurarà abans de l’examen de recuperació. Aquest dossier servirà per estudiar per l’examen i representarà el 30% de la nota de recuperació de l’assignatura, sempre que estiguin ben fets. La resta de la nota correspon a l’examen, 70%.ALTRES QÜESTIONS A REMARCAR PEL PROFESSOR DE LA MATÈRIA


RECUPERACIÓ DE PENDENTS
Els alumnes amb l’assignatura del curs anterior pendent podran recuperar-la aprovant el 1r trimestre del curs actual. En cas contrari, podran recuperar l’assignatura fent una prova durant el mes de febrer.


Santa Coloma de Gramenet, 12 de setembre de 2016.