vendredi 7 avril 2017

Criteris d'avaluació 2n BATX


PRESENTACIÓ D’INICI DE CURS 2016 – 2017MATÈRIA: Llengua Francesa

CURS: 2n de Batxillerat

GRUP: Matèria de modalitat (Humanitats o Ciències Socials)


PROFESSOR: Marta CompteCRITERIS I/O PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ


L’avaluació es computa segons els següents criteris acordats pel departament:

Exàmens + Exàmens relacionats amb les lectures obligatòries + Exàmens relacionats amb continguts literaris : 40%
Els exàmens contenen els següents apartats:
·         Gramàtica (Grammaire)
·         Vocabulari (Vocabulaire)
·         Expressió Escrita (Expression Écrite)
·         Comprensió Oral (Compréhension Orale)

Exàmens de Comprensió Escrita (CE) + Expressió Escrita (EE): 25%
Tasques fetes a classe i /o a casa i que permeten avaluar les habilitats de comprensió i expressió escrita.

Exàmens de Comprensió Oral (CO) + Expressió Oral (EO): 25%
Tasques fetes a classe i /o a casa i que permeten avaluar les habilitats de comprensió i expressió oral.
Actitud a classe + deures : 10%
Participació en les activitats de classe, assistència, puntualitat, l’hàbit de feina, la utilització de la llengua francesa a l’aula i el respecte per la matèria i pel professorat. Exercicis de classe i deures recollits.

Es farà un examen després de cada unitat.
Hi haurà dos exàmens trimestrals per avaluar l’expressió oral (individual i en interacció).

AVALUACIÓ INICIAL
Es realitza a principi de curs per:
● Conèixer el nivell inicial dels alumnes.
● Detectar els alumnes que presenten més dificultats i els que tenen un nivell més avançat.
Per dur a terme l’avaluació inicial es farà un examen escrit (Évaluation Diagnostique).

AVALUACIÓ FINAL
La nota global de l’àrea s’obtindrà fent el promig de la nota dels tres trimestres.
Els alumnes que hagin suspès la matèria la podran aprovar mitjançant un examen al juny.


CRITERIS I/O PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ SETEMBRE


Al mes de juny, els alumnes que no hagin superat l’assignatura hauran de presentar-se a una prova extraordinària, segons la normativa vigent, amb l’objectiu de comprovar que hagin assolit els objectius mínims de l’àrea.


Santa Coloma de Gramenet, 12 de setembre de 2016.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire