vendredi 7 avril 2017

Criteris d'avaluació 3r ESOPRESENTACIÓ D’INICI DE CURS 2016 – 2017
MATÈRIA: Llengua Francesa “Bonjour la France II”

CURS: Educació Secundària (3rESO)

GRUP: Matèria optativa


PROFESSOR: Marta CompteCRITERIS I/O PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ


L’avaluació es computa segons els següents criteris acordats pel departament:

Exàmens + Exàmens relacionats amb les lectures obligatòries: 60%
Els exàmens contenen els següents apartats:
·         Gramàtica (Grammaire)
·         Vocabulari (Vocabulaire)
·         Expressió Escrita (Expression Écrite)
·         Comprensió Oral (Compréhension Orale)

Exàmens de Comprensió Escrita (CE) + Expressió Escrita (EE): 15%
Tasques fetes a classe i /o a casa i que permeten avaluar les habilitats de comprensió i expressió escrita.

Exàmens de Comprensió Oral (CO) + Expressió Oral (EO): 15%
Tasques fetes a classe i /o a casa i que permeten avaluar les habilitats de comprensió i expressió oral.

Actitud a classe + deures : 10%
Participació en les activitats de classe, assistència, puntualitat, l’hàbit de feina, la utilització de la llengua francesa a l’aula i el respecte per la matèria i pel professorat. Exercicis de classe i deures recollits.

Es farà un examen després de cada unitat.
AVALUACIÓ INICIAL
Es realitza a principi de curs per:
● Conèixer el nivell inicial dels alumnes i adaptar la programació segons els resultats obtinguts a nivell global.
Per dur a terme l’avaluació inicial es farà un examen escrit (Évaluation Diagnostique).

AVALUACIÓ FINAL
La nota global de l’àrea s’obtindrà fent el promig de la nota dels tres trimestres.
Els alumnes que hagin suspès la matèria la podran aprovar mitjançant un examen de recuperació al juny.


CRITERIS I/O PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ SETEMBRE


Al mes de setembre, els alumnes que no hagin superat l’assignatura hauran de presentar-se a una prova extraordinària, segons la normativa vigent, amb l’objectiu de comprovar que hagin assolit els objectius mínims de l’àrea. En aquesta recuperació també es tindrà en compte el dossier de recuperació que l’alumne lliurarà abans de l’examen de recuperació. Aquest dossier servirà per estudiar per l’examen i representarà el 30% de la nota de recuperació de l’assignatura, sempre que estiguin ben fets. La resta de la nota correspon a l’examen, 70%.ALTRES QÜESTIONS A REMARCAR PEL PROFESSOR DE LA MATÈRIA


RECUPERACIÓ DE PENDENTS

Els alumnes amb l’assignatura del curs anterior pendent podran recuperar-la aprovant el 1r trimestre del curs actual. En cas contrari, podran recuperar l’assignatura fent una prova durant el mes de febrer.


Santa Coloma de Gramenet, 13 de setembre de 2016.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire